Ndihma Ekonomike 2022

 


Ndihma ekonomike , ja si do t ndryshojn pagesat p rgjat 2022 Ndon se pagesa ndihm s ekonomike do t rritet p r t gjitha familjet p rfituese t skem s, p r disa prej kategorive t listuara si m n nevoj , nga viti i ardh sh m rritja e k saj pagese do …Ndihma Ekonomike NE Si Mund t P rfitohet Ndihm Ekonomike Ligji 57 2019 “P r Asistenc n Sociale n Republik n e Shqip ris ” p rcakton sistemin e ndihm s dhe te p rkujdesjes shoq rore p r t dh n ndihm ekonomike familjeve t shtetasve shqiptar, te cil ve ju mungojn t ardhurat dhe mjetet e jetes s krejt sisht oseNdihma Ekonomike Informacionet e k saj rubrike jan duke u p rpunuar nga Bashkia Dropull dhe do te publikohen s shpejti Online KRYETARI I BASHKISE DROPULLMbeshtetja me ndihma ekonomike nga shteti nese te ardhurat e familjes jane me te uleta se niveli minimal i jeteses Keto ndihma ekonomike jane te financuara nga buxheti i shtetit 3 Ndihma nga organizata te ndryshme jofitimprurese persona juridik privat, te cilat mund te jene ne natyre ose ne te hollaBaza Ligjore Ligjit nr 57, dat 18 07 2019 “Per Asistenc n Sociale n Republik n e Shqip ris ”, ndryshuar me Vendimin nr 597, dat 04 09 2019, “P r p rcaktimin e kritereve, t pro edurave, dokumentacionit dhe t mas s mujore t p rfitimit t ndihm s ekonomike si dhe t p rdorimit t fondit shtese mbi fondin e kushtezuar p r Ndihm n Ekonomike ”,Nga bonusi i bebes deri tek ndihma ekonomike , Manastirliu Zgjerohet mburoja sociale p r shtresat n nevoj Gjat fjal s s saj n Kuvend, p r prezantimin e buxhetit t 2022 , ministrja e Sh ndet sis dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu deklaroi se do t financohen 27 miliard e 850 milion lek p r programet e mbrojtjesNdihma Ekonomike n Bashkin Poli an Masa e Perfitimit p r ndihm n Ekonomike Kryefamiljari merr nje pagese prej 1 800 leke ne muaj Bashkashortja , anetaret madhore te familjes marrin nje pagese prej 1 260 lekene muaj Prill 30, 2022 E diel Maj 1, 2022Realizuar nga STAR 2 ne bashk punim me Qendr n p r shtje t Informimit Publik, INFOCIP STAR 2 – Konsolidimi i Reform s Territoriale dhe Administrative – sht nj projekt i financuar nga Bashkimi Europian, Suedia, Italia, Zvicra, USAID, UNDP dhe Qeveria e Shqip ris Partneri zbatues i projektit sht Ministria e Pun ve t Brend shmeNdihma Ekonomike Informacionet e k saj rubrike jan duke u p rpunuar nga Bashkia C rrik dhe do te publikohen s shpejti Online KRYETARI I BASHKIS C RRIK Z Andis Salla NA NDIQNI N FACEBOOK 21 Janar, 2022 10 N ntor, 2022 …Ndihma shtes prej 40 miliard dollar Zelensky shpreh mir njohjen ndaj SHBA 21 Maj 2022 , 15 54 KOSOVA amp BOTA ALFA PRESSMbeshtetja me ndihma ekonomike nga shteti nese te ardhurat e familjes jane me te uleta se niveli minimal i jeteses Keto ndihma ekonomike jane te financuara nga buxheti i shtetit 3 Ndihma nga organizata te ndryshme jofitimprurese persona juridik privat, te cilat mund te jene ne natyre ose ne te hollaSipas tij, vet m nj e treta e tyre jan t mbuluara nga ndihma ekonomike , nd rsa pjesa tjet r jo Kjo do t thot se, nga 75 mij familjet m t varfra t Shqip ris , vet m 22 mij prej tyre marrin ndihm ekonomike , nd rkoh q 53 mij familje t tjera nuk p rfitojnDurr s, buxheti ende i pamiratuar, vonohet ndihma sociale e investimet DURR S Vonesa n miratimin e buxhetit e Bashkis s Durr sit ka v n n pik pyetje investimet q do t kryheshin n qytetin bregdetar por edhe ndihm n ekonomike e sociale p r familjet n nevoj2022 P rf hirja ociale ht prirja p r t i mund uar njer zve q rrezikojn nga varf ria o e p rja htimi ocial t ken mund in t pun simi dhe ekonomike q g zon pjesa tjet r e shoq ris P rfshirja sociale, pra, do t thot qasje n sistemin arsimor dhe sh ndet sor, mund si pune, mund si p r t pasur njNdihma Shtet rore e paautorizuar nga institucionet q kan mandatin p r ta b r k t sht e kund rligjshme Ligji 05 L 100, neni 3 1 6 , p rve ndihm s De Minimis K to jan pasojat p r dh nien e nj ndihme t till 1 Pagesat e ndihmave dhe skemat mund t pezullohen 2Oda Ekonomike e Kosov s, 100 ton ndihma p r t prekurit nga t rmeti Insajderi 4 maune , 4 kamion dhe 3 autobus mb rrit n n Shqip ri t shoq ruara nga Kryetari i Od s Ekonomike t Kosov s, Berat Rukiqi, n ndihm t t prekurve nga t rmeti i dat s 26 n ntorINTEGRIME EKONOMIKE EVROPIANE V S H YRJE Tendenca e integrimit ekonomik nd rkomb tar dhe rind rtimi i vendeve t shkat rruara nga lufta domosdoshm ri n zhvillimin e ekonomis bot rore bashk kohore Organizatat ekonomike nd rkomb tare me karakter universal dhe rajonal Q llimi kryesor shtimi i bashk punimit ekonomik Tendencat e integrimeve …Presidenti Joe Biden n nshkroi t premten urdhra t rinj ekzekutiv p r t ofruar ndihma p r problemet ekonomike t shkaktuara nga pandemia K to akte ekzekutive merren nd rkoh q Kongresi analizon propozimin p r nj paket stimuluese prej 1 9 …Shoqata Humanitare e quot Lugina e Preshev s quot E nderuara kryesi, an tar t Shoqat s Humanitare „Lugina e Preshev s“ me seli n Gossau t St Gallenit, t nderuar vullnetmir , b mir s t t gjitha trevave shqiptare, afarist dhe m rgimtar , kaloi viti 2020, si dihet ishte nj vit i r nd me pandemi e me plot ndodhiKreu Sh rbime Sh rbimet Sociale NDIHMA EKONOMIKE KUSH E PERFITON Njoftime NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK P R L VIZJE PARALELE P rgjegj s sektori, n sektorin e sekretaris dhe arkivit Data e postimit 04 04 2022Ndihma Ekonomike Ligji nr 9355 dat 10 03 2005 “P r ndihm n ekonomike dhe p rkujdesjen shoq rore” p rcakton sistemin e ndihm s dhe t p rkujdesjes shoq rore p r t dh n ndihm ekonomike familjeve t shtetasve shqiptar, t cil ve ju mungojn t ardhurat dhe mjetet e jetes s krejt sisht ose i kan ato t pamjaftueshmeDyfishohet ndihma ekonomike Masa e ndihm s ekonomike nga muaji janar deri n muajin qershor do t 2 fishohet K shilli i Ministrave ka miratuar vendimit, i cili sakt son se q llimi sht zbutja e efekteve t shkaktuar nga epidemia COVID 19 Nga korriku i vitit 2022 pritet q t ndryshoj s rish tatimi mbi pagat, duke rriturRealizuar nga STAR 2 ne bashk punim me Qendr n p r shtje t Informimit Publik, INFOCIP STAR 2 – Konsolidimi i Reform s Territoriale dhe Administrative – sht nj projekt i financuar nga Bashkimi Europian, Suedia, Italia, Zvicra, USAID, UNDP dhe Qeveria e Shqip ris Partneri zbatues i projektit sht Ministria e Pun ve t Brend shmeNdihma ekonomike p r individ Sh rbimi elektronik u vjen n ndihm qytetar ve q kan aplikuar p r ndihm ekonomike , t kontrollojn online statusin e aplikimit t tyre, si dhe t shohin informacion mbi ndihm n q ata kan marr gjat 12 muajve t funditMbeshtetja me ndihma ekonomike nga shteti nese te ardhurat e familjes jane me te uleta se niveli minimal i jeteses Keto ndihma ekonomike jane te financuara nga buxheti i shtetit 3 Ndihma nga organizata te ndryshme jofitimprurese persona juridik privat, te cilat mund te jene ne natyre ose ne te hollar e p u b l i k a e s h q i p r i s k shilli bashkiak v e n d i m nr 1, dat 21 01 2022 “p r miratimin e familjeve aplikuese q p rfitojn nga programi i bllok ndihm s ekonomike deri n 6 p r qind, nga fondi i kusht zuar dhe nga buxheti i bashkis tiran , p r …
108 | 192 | 2 | 96 | 162