Tilskudd Landbruk 2022

 


Tilskuddsordninger for jord, skog og milj Det er mulig endre innsendt s knad i 14 dager etter s knadsfristen Foretaket m drive vanlig jordbruksproduksjon som forutsetter en viss avkasting Se rundskriv og jordbruksavtalen for detaljer Produksjon m foreg p en eller flere landbrukseiendommerKlimavennlig og SMART landbruk Prosjektnavn Klimavennlig og SMART landbruk Fylke Innlandet N S ker GJ VIK KOMMUNE Tilskudd 100 000 Status Under gjennomf ring S knads r 2022 Type tiltak Holdning og undervisning, Landbruk og skog Gj vik kommune, sammen med stre Toten og Vestre Toten kommuner, skal arrangere fagdager omKlimavennlig og SMART landbruk Prosjektnavn Klimavennlig og SMART landbruk Fylke Innlandet S ker GJ VIK KOMMUNE Tilskudd 100 000 Status Under gjennomf ring S knads r 2022 Tema Landbruk , Seminar og kurs Gj vik kommune skal sammen med stre Toten og Vestre Toten kommuner, arrangere fagdager om klimatiltak i skogbruk og jordbrukNatur , vei og milj forvaltning, landbruk utmark behandler s knader om tilskudd til dagsturhytter og friluftsorganisasjoner Fritidsstipend B rum kommune nsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes konomiOversikt over Oslo kommunes tilskudd, legater og stipend Du kan sortere p tema, bydel eller typeTilskudd kan avsl s dersom arbeidet med investeringstiltaket er p begynt f r s knaden er behandlet S knadsfrist er 1 mars 2022 Du kan lese mer om ordningen og sende inn elektronisk s knad gjennom landbruksdirektoratets nettsider, og du m logge deg p via Altinn Se ogs ⇒ Landbruksdirektoratets nettsider om tiltak i beiteomr derTidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne og ungdomstiltak i st rre bysamfunn og St tte til oppf lgings og losfunksjoner for ungdom Om tilskuddsordningen Bel p Bevilgningen vil f rst bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2022 I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill kronerTilskudd til spesielle milj tiltak i jordbruket S knadsfrist 15 mai hvert r Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale m lsettinger og tiltaksstrategier Kommunestyret i Folldal har vedtatt Tiltaksstrategier for SMIL 2020 2023, PDF, 3 …SMIL tilskudd Tilskuddsordningene spesielle milj tiltak i landbruket SMIL og drenering av jordbruksjord har s knadsfrist 01 06 2022 Hva kan du s ke tilskudd til Hydrotekniske tiltak Eks oppgradering av avskj ringsgr fter, eksisterende avl p, erosjonssikring av elve …Skjema landbruk Tilskudd til tiltak i beiteomr der Egenerkl ring 011120 pdf, 478 kB Erstatningsordningene i landbruket Jordleieavtale pdf, 18 kB ldir 904 b regnskapssammendrag for skogsveianlegg 1 pdf, 106 kB LDIR 909 B Utbetaling fra skogfond og s knad om tilskudd til skogkultur pdf, 182 kB LDIR 910 B Utbetaling fra …Total tilskuddssum til fordeling i 2022 er 384 000 kroner Annen info Det kan s kes p tilskuddet flere r p rad Det er nskelig at tilskuddsmottaker synliggj r at Lillestr m kommune har bidratt med tilskudd Eier dere ikke eiendommen selv Da b r eier gi skriftlig tillatelse til at omr det kan benyttes til tiltaket for kommende 10 rTilskudd til kologisk landbruk inng r i produksjonstilskuddet og best r av tre ordninger omleggingstilskudd engangstilskudd som gis ved omlegging 2022 02 23 08 45 Gyldig fra 2008 10 03 Gyldig til 2023 12 14 Deanu gielda Tana kommune R dhusveien 24Tilskudd for kommuner med ulverevir S knadsfrist 01 juni 2022 Midler for kommuner med ulverevir Tilskuddsordning Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017Tilskudd til tiltak i skogbruket 2022 S knad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond p nett, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside S knad skal registreres s snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingenTilskudd til inkludering av barn og unge 2022 M let med tilskuddsordningen er tilrettelegge for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelseBu og driveplikt, s ke tilskot, skogfond, viltnemda, jegerpr ven, tilflyttar, n ring, landbruk , tilskudd ,10 mai 2022 17 mai program Her er rets 17 mai program Det er laget egne program for Feda, Fjotland og LiknesForside Tjenester N ring og landbruk L n og tilskudd n ringsvirksomhet L n og tilskudd n ringsvirksomhet Forside Tjenester N ring og landbruk L n og tilskudd n ringsvirksomhet A A A N ring Sist oppdatert 29 mars 2022 Kontakt oss Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Bes ksadresse Altevannsveien 16 9360 BARDU TlfVakttelefoner Apotekvakt vakttelefon 69 00 24 00 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Barnevernsvakten Indre stfold 989 01 100 Hjemmesykepleien 917 81 432 Krisesenter Sarpsborg 69 10 87 00sanke og skilleanlegg men vi kan ogs gi st tte til tiltak som for eksempel listen er ikke utt mmende ferister bruer anlegg rydding utbedring av driftsveger saltsteinsautomater transportrammer elektronisk overv kingsutstyr Investeringstilskudd kan st ttes med inntil 50 av godkjent kostnadsoverslagInnlandet – eventyrlige muligheter Innlandet fylkeskommune best r av de to tidligere fylkene Hedmark og Oppland, som ble sl tt sammen til ett fylke 1 januar 2020Bes ks og postadresse Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET Kommunenr 5424 Organisasjonsnr 840 014 932SMIL tilskudd Tilskuddsordningene spesielle milj tiltak i landbruket SMIL og drenering av jordbruksjord har s knadsfrist 01 06 2022 Hva kan du s ke tilskudd til Hydrotekniske tiltak Eks oppgradering av avskj ringsgr fter, eksisterende avl p, erosjonssikring av elve …Tilskudd for kommuner med ulverevir S knadsfrist 01 juni 2022 Midler for kommuner med ulverevir Tilskuddsordning Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017• tilskudd til husdyr • tilskudd til dyr p utmarksbeite • areal og kulturlandskapstilskudd • tilskudd til dyrking av f r i fjellet, se punkt 6 8 • driftsvansketilskudd for brattlendte bruk, se punkt 6 8 • tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon, se punkt 6 8 • …normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er p begynt eller sluttf rt Prosjektperiode Fra 01 06 2022 Til 01 06 2023 Fremdriftsplanen skal beskrive og tidfeste planlagte aktiviteter Beskriv ogs eventuell risiko for at tiltaket ikke kan gjennomf res etter planen Redegj r for fremdriftsplan M let er gjennomf re prosjektet• Overflatedyrka jord Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell h sting er mulig • Innmarksbeite Jordbruksareal som kan benyttes som beite,Ordningen videref res inn i 2022 , og det er klargjort s knadsfrister og satser for ordningene Tilskuddssatser og frister for 2022 Gj dsling av skog 50 tilskudd , frist for s knad er 15 september Tettere planting ved nyplanting 60 tilskudd , frist for s knader er 1 september for v rplanting og 25 november for h stplantingTorgunn Antonsen, tlf 91 11 71 55 NMSK tilskudd n rings og milj tiltak i skogbruket Sarpsborg kommune behandler s knader om tilskudd til N rings og milj tilskudd i skogbruket NMSK Ordningen omfatter tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak, samt milj tiltak i skog Det er ingen spesiell s knadsfristForside Tjenester N ring og landbruk Landbruk Planverk landbruk 28 april 2022 S knadsfristen er 1 mai 2022 4 mars 2022 Utlysning av tilskudd til Goarahat og Sandvikhalv ya utvalgt kulturlandskap 2022 Frist settes til 25 03 2022 Les alle › KontaktLandbruk Landbrukseiendom Bakkeplanering p landbrukseigedom i drift Bevillingsgebyr salgs og skjenkebevillinger 2022 Etablererpr ven Informasjon om inn og utmelding av tobakkssalgsregisteret, internkontroll og tilsynsordning ved salg av tobakksvarer og surrogater, som e sigaretter og urtesnus i Bergen kommune Tilskudd til1 des Tilskudd til skogkultur 1 des Bedriftsutviklingsmidler IBU til tradisjonelt landbruk Innovasjon Norge L pende Tilskudd til avl sning ved sykdom mv s k innen 3 m neder fra avl sningen fant sted L pende Tilleggsn ring i landbruket Innovasjon Norge L pende Tilskudd til drenering av jordbruksjordTilskudd V ler kommune forside Tilskuddsordninger for skogbruket i 2022 Gl mdalskommunene, Eidskog, S r Odal, Nord Odal, Kongsvinger, Grue, snes og V ler har felles tiltaksstrategi og tilskuddspott for bruk av N rings og milj tilskudd i skogbruket NMSKTilskudd og st tteordninger I en overgangsperiode vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilh righet I denne overgangsperioden vil potensielle s kere i Viken fylkeskommune oppleve ha ulike tilskuddsordninger, basert p tidligere fylkestilh righetGjesdal kommune har i tjenesteomr det kultur og samfunn, under avdeling Arealbruk, en seksjon for landbruk , natur og milj Her er det 2 fulle stillinger hvor ca 1, 6 rsverk arbeider direkte med landbruk De resterende 0, 4 er arbeid relatert til vilt , fisk , og vannforvaltning, motorisert ferdsel i utmark, h ringer og arbeid knyttet til verneomr der, m mKlimavennlig og SMART landbruk Prosjektnavn Klimavennlig og SMART landbruk Fylke Innlandet N S ker GJ VIK KOMMUNE Tilskudd 100 000 Status Under gjennomf ring S knads r 2022 Type tiltak Holdning og undervisning, Landbruk og skog Gj vik kommune, sammen med stre Toten og Vestre Toten kommuner, skal arrangere fagdager omTilskudd for kommuner med ulverevir S knadsfrist 01 juni 2022 Midler for kommuner med ulverevir Tilskuddsordning Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017SMIL tilskudd Tilskuddsordningene spesielle milj tiltak i landbruket SMIL og drenering av jordbruksjord har s knadsfrist 01 06 2022 Hva kan du s ke tilskudd til Hydrotekniske tiltak Eks oppgradering av avskj ringsgr fter, eksisterende avl p, erosjonssikring av elve …Tilskudd til spesielle milj tiltak i jordbruket SMIL og n rings og milj tiltak i skogbruket NMSK Form let med SMIL midlene er ivareta natur og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det …En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra oss Vi skal blant annet ta hensyn til om en deling kan f re til drifts eller milj messige ulemper for landbruket i omr det hvilke godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan og bygningsloven kulturlandskapetBevillingsgebyr salgs og skjenkebevillinger 2022 Etablererpr ven Informasjon om inn og utmelding av tobakkssalgsregisteret, internkontroll og tilsynsordning ved salg av tobakksvarer og surrogater, som e sigaretter og urtesnus i Bergen kommune Tilskudd til kologisk landbruk Oversikt over landbrukstilskuddInformasjon fra Landbruk Indre stfold kommune uke 17 2022 V ronntider Grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier, soner for pollinerende insekter Oppstartsm te parsellhage Temadag g rdslakting – Skogeierinfo – Skogbrannfare Prosjekt vipe storspove – B ndtvang Lokale verksteder, arealplanlandbruk Arbeidstimer m telokale, reisekostnader og bevertning, 25 000 kr 40stk Konsulentarbeid 126000 kan s kes om tilskudd evt Klimam l skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier for SMIL og NM SK for jordbruk B r samordnes p fylkesplan, evt nasjonalt plan SMIL ordningen omfatter ogs tilskudd til drenering av dyrka markOrienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder s knadsordningene for ordin re anlegg og n rmilj anlegg Fra og med 15 juni kan det s kes om tilskudd til bygging og eller rehabilitering av anlegg som erTilskuddsordninger for jord, skog og milj Det er mulig endre innsendt s knad i 14 dager etter s knadsfristen Foretaket m drive vanlig jordbruksproduksjon som forutsetter en viss avkasting Se rundskriv og jordbruksavtalen for detaljer Produksjon m foreg p en eller flere landbrukseiendommer21 april 2022 Kommunestyrets vedtatte budsjett og konomiplan 2022 2025 23 desember 2022 Lulesamiske stedsnavn i Beiarn kommune Vedtak i navnesak 2020 86 15 desember 2022 R dmannen legger her fram forslag til budsjett for 2022 og konomiplan for 2022 til 2025Tilskudd til spesielle milj tiltak i jordbruket S knadsfrist 15 mai hvert r Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale m lsettinger og tiltaksstrategier Kommunestyret i Folldal har vedtatt Tiltaksstrategier for SMIL 2020 2023, PDF, 3 …Skjema landbruk Tilskudd til tiltak i beiteomr der Egenerkl ring 011120 pdf, 478 kB Erstatningsordningene i landbruket Jordleieavtale pdf, 18 kB ldir 904 b regnskapssammendrag for skogsveianlegg 1 pdf, 106 kB LDIR 909 B Utbetaling fra skogfond og s knad om tilskudd til skogkultur pdf, 182 kB LDIR 910 B Utbetaling fra …Tilskudd til milj tiltak i skog 2019 klart for bevilgning, vedtak og utbetaling i KS Fylkesmannen i Oslo og Viken 2017 Den 29 11 2018 ble Byr dssak 1117 18 Revidering av forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk i Oslo behandlet og forslag til endringer i forskrift vedtatt Se forskriften i LovdataTidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne og ungdomstiltak i st rre bysamfunn og St tte til oppf lgings og losfunksjoner for ungdom Om tilskuddsordningen Bel p Bevilgningen vil f rst bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2022 I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill kroner10 mai 2022 17 mai program Her er rets 17 mai program Det er laget egne program for Feda, Fjotland og Liknes
72 | 95 | 35 | 57 | 74